Project Capacity Assessment Dementie

2014. Het aantal mensen met dementie groeit en blijft groeien. Mensen met dementie blijven langer thuis wonen. Ook de omgeving heeft steeds meer te maken met dementie: niet alleen zorgprofessionals, familie en mantelzorgers maar ook mensen uit horeca en retail. Hoe staat dementiezorg ervoor? Waar liggen groeikansen? Om een antwoord te kunnen formuleren op deze vragen is een online capaciteitsanalyse instrument ontwikkeld en ingezet.

Projectkader

Doelgroep: mensen met dementie en hun omgeving
Looptijd: 1 juni 2014 tot 31 oktober 2015

Focus van het project

Het doel van het project was tweeledig:

 1. Het werkveld dementie in Limburg (NL) in kaart brengen. Hiervoor is een analyse instrument ontwikkeld. Uniek binnen dit instrument was de specifieke aandacht voor euregionale samenwerking.
 2. Het analyse instrument zo ontwikkelen dat het na afloop van het project grensoverschrijdend én in andere werkvelden gebruikt kan worden.

Capaciteitsanalyse werkveld dementie

Voor de capaciteitsanalyse zijn 20 stakeholders uit het werkveld dementie in heel Limburg (NL) benaderd. Deze analyse bestond uit zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden. De algemene conclusie luidt dat er goed functionerende dementieketens zijn binnen Nederland. Maar er is geen structurele samenwerking tussen Limburgse organisaties en soortgelijke organisaties binnen de Euregio Maas-Rijn (EMR). Het verslag is enkel in het Nederlands beschikbaar.

Online instrument

Tijdens de ontwikkeling van het capaciteitsanalyse instrument werd rekening gehouden met toekomstig gebruik:

 • Aan het einde van het project is er een zelfstandig te gebruiken online instrument.
 • Dit instrument is bruikbaar in alle thema’s van de gezondheidszorg en in andere sectoren (zoals economie, milieu, cultuur).
 • Dit instrument is geschikt voor organisaties uit de hele EMR:
  • er wordt in het instrument rekening gehouden met euregionaal werken en denken,
  • het instrument is inzetbaar in alle regio’s en beschikbaar in de talen van de EMR.

Capaciteitsanalyse

De Universiteit Maastricht kreeg de opdracht om een euregionaal inzetbaar capaciteitsanalyse instrument te ontwikkelen. Ze baseerde zich bij de ontwikkeling op een kader voor capaciteitsanalyse (framework for capacity assessement) van de UNDP (United Nations Development Program). Er zijn drie stappen:

 1. Er wordt een capaciteitsanalyse (Capacity Assessment) uitgevoerd om de huidige situatie in kaart te brengen (Waar sta je nu?).
 2. Als dit helder is, wordt gevraagd naar de gewenste capaciteit (Waar wil je heen?).
 3. Vervolgens kunnen doelen voor capaciteitsgroei (Capacity Development) geformuleerd worden. Door aan deze doelen te werken stijgt het capaciteitsniveau.

Het framework stelt dat ontwikkelingsdoelen op individueel niveau, op organisatie niveau en op maatschappelijk niveau geformuleerd worden. In dit instrument wordt er alleen gewerkt aan de ontwikkeling op organisatie niveau. Het thema ‘dementie’ wordt benaderd als een breed maatschappelijk probleem.