Privacy policy

Stichting euPrevent|EMR (hierna euPrevent genaamd), gevestigd aan Het Overloon 2 te 6411 TE Heerlen, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
euprevent.eu
Postbus 33, 6400 AA Heerlen, Nederland
communication@euprevent.eu

 

Persoonsgegevens die euPrevent verwerkt

euPrevent  verwerkt uw gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam,
 • Organisatie,
 • Adresgegevens,
 • Taalvoorkeur,
 • Telefoonnummer,
 • E-mailadres,
 • IP-adres,
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door op deze website een formulier in te vullen of een profiel aan te maken, in correspondentie en telefonisch,
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website, Internetbrowser en apparaat type,
 • Bankrekeningnummer,
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door deelname in een project waarvoor een financieringsbegroting moet worden opgesteld en ingediend. Onder overige persoonsgegevens wordt verstaan de informatie die staat op de salarisstrook van de betreffende medewerkers.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via communication@euprevent.eu dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

euPrevent  verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
 • om goederen en diensten bij u af te leveren of voor u af te leveren,
 • het toesturen van uitnodigingen voor netwerk bijeenkomsten en de terugkoppeling hiervan,
 • het toesturen van nieuwsbrieven,
 • technisch functioneren van de website (zie bewaartermijn).

euPrevent verwerkt de persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen (artikel 6 AVG):

 • toestemming,
 • noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene partij bij is,
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op verwerkingsverantwoordelijke rust,
 • behartiging gerechtvaardigd belang van euPrevent (marketing).

 

Geautomatiseerde besluitvorming

euPrevent neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van euPrevent) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

euPrevent bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw  gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen, dan wel de bewaartermijnen van subsidieverstrekkers, voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • IP-Adres > 1 maand > technisch functioneren van website.
 • Financiële en persoonsgegevens van het bedrijf en de door dat bedrijf ingezette medewerkers > wettelijke bewaartermijn (afhankelijk van land en EU) + bewaartermijn subsidieverstrekker > projectverantwoording .
 • NAW gegevens, taalvoorkeur en mailadressen > zolang desbetreffende persoon deel uit maakt van euPrevent > uitvoering overeenkomst.
 • Contactformulieren website > wettelijk bewaartermijn > projectverantwoording.
 • E-mailadres > tot uitschrijving door ontvanger.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

euPrevent verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

euPrevent  gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. euPrevent gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics

Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door euPrevent en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw  persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar communication@euprevent.eu

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw  pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

euPrevent neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via communication@euprevent.eu.