b-solutions

De COVID-19 pandemie heeft aangetoond dat een tijdige reactie van essentieel belang is. De verschillen in nationale implementatie van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) tussen Europese lidstaten en het (ontbreken van) andere nationale of bilaterale wetgeving verhinderen dat gezamenlijke verantwoordelijken (zoals gedefinieerd in de AVG) die in verschillende lidstaten gevestigd zijn, in feite gezamenlijk de controle kunnen hebben (juridisch, niet eens praktisch) over de contactgegevens van burgers. Dit project beoogt dus de belemmering weg te nemen bij de toepassing van de GDPR en nationale wetgeving in grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van volksgezondheid.

Projectkader

Doelgroep: netwerkpartners
Periode: 16 april 2021 – 30 juni 2021

Achtergrond van het project

euPrevent werd uitgenodigd om een voorstel in te dienen voor de vierde oproep van het b-solutions-initiatief. De algemene doelstelling van b-solutions is het identificeren en bevorderen van duurzame methoden voor het oplossen van grensbelemmeringen van juridische en/of administratieve aard langs de binnengrenzen van de EU.

euPrevent, samen met GGD Zuid Limburg (NL) en Sciensano (BE), krijgt de steun van juridische experts met kennis van grensoverschrijdende instanties. Concreet zullen we ondersteuning krijgen van een juridisch expert over de belemmering van de toepassing van de AVG en nationale wetgeving bij grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van volksgezondheid.

euPrevent erkent dat de AVG een goed instrument is dat de privacy van de Europese burgers beschermt in verschillende omgevingen, zoals in de gezondheidszorg. Tegelijkertijd ondervinden volksgezondheidsorganisaties, waaronder de autoriteiten, meestal grote moeilijkheden om de nationale AVG-uitvoeringswetgeving in de lidstaten op elkaar af te stemmen in het kader van grensoverschrijdende samenwerking. Dat bemoeilijkt de succesvolle uitvoering van projecten die gericht zijn op het verbeteren van de gezondheid en het welzijn in deze grensregio’s.

Accurate data biedt een goede basis voor een richting over hoe het beste kan worden gereageerd op de COVID-19-pandemie. Momenteel ontbreken vergelijkbare gegevens over de prevalentie van COVID-19 en preventief gedrag (zoals sociale afstand houden). Een beter begrip van de huidige situatie op basis van deze gegevens zal inzicht verschaffen in onze volgende stappen bij het beperken van de impact van COVID-19. Bovendien zal het een belangrijk inzicht geven in de effecten van COVID-19 in een Euroregio.

De verschillen in nationale implementatie van de AVG (bijv. de wet van 30 juli 2018 in België) tussen lidstaten, en het (ontbreken van) andere nationale of bilaterale wetgeving verhinderen dat gezamenlijke verantwoordelijken (zoals gedefinieerd in de AVG) die in verschillende lidstaten gevestigd zijn, in feite gezamenlijk de controle kunnen hebben (juridisch, niet eens praktisch) over de contactgegevens van burgers. Daarom werden we geconfronteerd met verschillende uitdagingen in de COVID-projecten die we in de grensregio’s (België, Duitsland en Nederland) uitvoeren.

Focus van het project

De focus van het project ligt op de ondersteuning door een juridisch deskundige met kennis van grensoverschrijdende gevallen. De raadpleging van de deskundige heeft ten doel steun te verlenen bij het duidelijk en systematisch omschrijven van de belemmering, bij het zoeken naar een mogelijke oplossing daarvoor en bij het schetsen van het juridisch kader van waaruit kan worden gewerkt.

Met het wegnemen van de voorgestelde belemmering zou het voor partners in de EMR en andere grensoverschrijdende regio’s gemakkelijker zijn om samen te werken bij het aanpakken van soortgelijke en toekomstige uitdagingen op het gebied van de volksgezondheid, aangezien zij zouden weten hoe zij overeenkomstig de AVG moeten handelen en tegelijkertijd aan projecten kunnen bijdragen. Dit zou hun de kans bieden om de gezondheid van de burgers en daarmee de economie in de regio te verbeteren. Dit zal ook een belangrijk effect hebben op andere grensregio’s met soortgelijke problemen en uitdagingen.

Financiering

b-solutions is een proefinitiatief met een looptijd van 4 jaar dat door DG REGIO van de Europese Commissie wordt gepromoot als een van de acties die worden voorgesteld in de zogenaamde ‘Bevordering van groei en samenhang in de grensregio’s van de EU’ (Communication Boosting Growth and Cohesion in EU Border Regions). De Association of European Border Regions (AEBR) beheert het initiatief sinds december 2017. b-solutions wordt gefinancierd met technische bijstand van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.