Opdracht ‘Corona-onderzoek in de grensregio Noordrijn-Westfalen-Nederland’ (NRW-NL)

De grensregio’s hebben te lijden gehad van de gevolgen van COVID-19. Deze opdracht is bedoeld om de effecten van de verspreiding van het coronavirus in de grensregio’s van Noordrijn-Westfalen-Nederland te onderzoeken. Door het analyseren van de verspreiding van het virus in deze grensregio’s, en ook in vergelijking met de binnenlandse patronen, wil dit project enig inzicht geven in de relevante beleidsmaatregelen (bijvoorbeeld het sluiten van grenzen), of deze effectief zijn in het beheersen van de verspreiding van het virus. Hopelijk kan het inzicht dat uit deze opdracht wordt verkregen, van nut zijn voor toekomstige beleidsvorming bij de aanpak van een vergelijkbare crisis.

Achtergrond

De regeringen van Noordrijn-Westfalen en Nederland werken nauw samen om de COVID-19-crisis het hoofd te bieden. Voor de grensoverschrijdende samenwerking in het grensgebied tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen is een aparte structuur ontwikkeld, de zogenaamde GROS-Governance NRW-NL. Deze GROS-overheid omvat een stuurgroep waarin de volgende bestuursleden zitting hebben:

  • Minister Holthoff-Porter van Noordrijn-Westfalen,
  • Staatssecretaris van Nederland Knops,
  • Commissaris van de Koning Bovens voor de provincie Limburg namens de 3 grensprovincies Overijssel, Gelderland en Limburg.

Deze stuurgroep heeft in haar vergadering van september 2020 verzocht om nader onderzoek in verband met Corona (COVID-19). De Provincie Limburg is namens de 3 genoemde partijen contractant. Tegen deze achtergrond is de Stichting euPrevent gemandateerd om deze opdracht uit te werken.

Kader

Einddoelgroep: burgers van de grensregio’s Nordrhein-Westfalen-Nederland en België-Limburg; deskundigen uit deze grensregio’s op het gebied van COVID-19 gerelateerde kwesties.

Duur: 15 december 2020 – 31 mei 2021

Financieringsorgaan: Provincie Limburg als contractpartner voor deze opdracht.

Partners: euPrevent (leidende partner), GGD Zuid-Limburg, Sciensano, UM

Focus van de opdracht

Deze opdracht richt zich op het analyseren van de grensoverschrijdende dimensie van de virusverspreiding in het grensgebied van Nordrhein-Westfalen-Nederland en het grensgebied van België Limburg is ook opgenomen als referentiekader.

Onderzoek

In deze opdracht wordt zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek uitgevoerd. De belangrijkste onderzoeksvragen zijn: of er significante verschillen zijn in de verspreiding van COVID-19 in Nederland en Noordrijn-Westfalen, en of en hoe deze samenhangen met de verschillende beleidsmaatregelen; of de virusverspreiding in de grensregio’s anders is dan de verspreiding in het binnenland.

Voor het kwantitatieve onderzoek zal gebruik worden gemaakt van bestaande gegevensbronnen en zullen verschillende indicatoren worden opgenomen, zoals het aantal geteste personen, het aantal infecties, het aantal ziekenhuisopnames en het aantal sterfgevallen in verband met COVID-19.

Voor het kwalitatieve onderzoek worden relevante deskundigen in de grensgebieden geïnterviewd.

Resultaten

De twee belangrijkste resultaten zullen zijn:

  1. Er zal een eindrapport worden opgesteld waarin het resultaat van de kwalitatieve en kwantitatieve studie wordt gepresenteerd, antwoorden worden geboden op de centrale onderzoeksvragen en enkele beleidsaanbevelingen worden geformuleerd.
  2. Kaarten van het grensgebied waarin de indicatoren worden gevisualiseerd en die vanaf maart 2020 om de twee weken worden bijgewerkt.

Evenementen

Geen evenementen

Nieuws

22 October 2021

Nieuw rapport: De ontwikkeling van COVID-19 in het grensgebied van Nederland, Noordrijn-Westfalen en België

9 February 2021

'Over de grenzen heen: Ontbijtdebat' over openbare dienstverlening en samenwerking tijdens de COVID-19-pandemie

19 December 2020

Opdracht 'Corona-onderzoek in de grensregio van Noordrijn-Westfalen-Nederland'