Lonely? Let’s unite! News! | Oktober 2022
31 October 2022

PROFILE (Preventie van eenzaamheid bij ouderen in de Euregio) betrekt de netwerkpartners actief. En PROFILE werd opgepikt door internationale beleidsmakers.

De verschillende activiteiten en producten van het project euPrevent PROFILE (Preventie van eenzaamheid onder ouderen in de Euregio) krijgen steeds meer vorm. Het projectteam coördineert de activiteiten zorgvuldig samen met de netwerkpartners. Wij zijn ervan overtuigd dat dit belangrijk is zodat de verschillende activiteiten nauw aansluiten bij de problematiek en eenzaamheid effectief terugdringen. Voor deze coördinatie zijn in de 4 regio’s netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten hebben onze netwerkpartners ook hun voorbeelden en ervaringen gedeeld.

Wil je graag nog meer weten over het euPrevent PROFILE project? Bekijk dan onze website.

Ander nieuws:

  • Ons project werd opgemerkt door de WHO International, dat resulteerde in een door hen verspreid nieuwsbericht. Natuurlijk wisten wij van euPrevent er al van, want zij namen contact met ons op om toestemming te vragen. Een grote prestatie, want het project is nu toegankelijk en wereldwijd verspreid! Ze hebben het op hun website gezet. Zie hier.
  • Onze projectleider Marja Veenstra kreeg de gelegenheid om de resultaten van ons werk te presenteren in een gesprek met de Federale Minister voor familie zaken, Lisa Paus, en veel andere internationale experts. Kijk voor een impressie van de conferentie en onze bijdrage aan de paneldiscussie hier

Netwerkbijeenkomsten voor netwerkpartners: ervaringen delen en ontwikkelingen uitwisselen

Netwerkbijeenkomst voor Belgisch Limburg en Zuid-Limburg (NL)

Projectpartners van de regio’s Limburg (België) en Zuid-Limburg (NL) organiseerden twee netwerkbijeenkomsten. De eerste bijeenkomst vond online plaats, de tweede bijeenkomst was op locatie.

Donderdagavond 23 juni ontmoetten netwerkpartners uit de regio’s Zuid- en Belgisch Limburg elkaar. Na de ontvangst en een gezamenlijk hapje en drankje werd iedereen welkom geheten door Frans Verhey en Marja Veenstra. Vervolgens startten de verdiepende workshops over de verschillende activiteiten van euPrevent PROFILE. De inbreng, wensen en ervaring van de deelnemers waren zeer waardevol. Veel inspirerende ideeën uit de praktijk van de deelnemers werden uitgewisseld en contacten gelegd voor verdere kennismaking.

Wij kijken dan ook terug op een mooie en waardevolle bijeenkomst met betrokken deelnemers. Lees verder hoe deze workshops verliepen.

Resultaat van de netwerkbijeenkomst

Samen met netwerkpartners uit de regio’s Zuid- en Belgisch Limburg hebben we onze plannen besproken en van gedachten gewisseld tijdens de workshops.

 

1. Online overzicht ‘best practices’

Wanneer is een activiteit een ‘best practice’ die bijdraagt aan de preventie van eenzaamheid? Samen gingen we op zoek naar criteria voor goede praktijkvoorbeelden, zodat de geselecteerde ‘online best practices’ zeker voldoen aan de verwachtingen van het werkveld.

Er kwamen tijdens de workshop heel wat mooie voorbeelden aan bod. Organiseer bijvoorbeeld eens een intergenerationele uitwisseling over het lokale dialect. Laat ons ook niet over ‘eenzaamheid’ praten maar gebruik termen zoals ‘verbinding’. We creëerden vervolgens letterlijk met Duplo bouwstenen een stevige basis waarbij een best practice bestaat uit criteria zoals herkenbaarheid, ontmoetingsplekken creëren, laagdrempeligheid, outreachend werken, aanklampend werken, etc. Hier gaan we verder mee aan de slag!

Meer informatie via:
Frank Willems LOGO Limburg -> Frank.Willems@logolimburg.be
tel: 0032 4 92 06 77 74

2. Richtlijn intergenerationele uitwisseling en Burgertop oud – jong

In deze workshop stond de ontwikkeling van een richtlijn voor het promoten van intergenerationele uitwisseling en de intergenerationele burgertop centraal. Na een verdere kennismaking, vertelden deelnemers over hun ervaringen met intergenerationele uitwisseling.

Zo werden een verscheidenheid aan mooie initiatieven genoemd. Ook het belang van context werd benadrukt: wat in de ene regio werkt, kan in een andere regio minder werken bijvoorbeeld (door o.a. culturele verschillen). Denk aan een mogelijk verschil tussen een meer stedelijke regio en een meer landelijke regio. Intergenerationele uitwisseling dient te gaan om een wederzijdse interactie en waar beide ‘generaties’ van kunnen profiteren.

Tot slot noemde Niels nog de burgertop (oud-jong) die dit najaar zal worden georganiseerd. In deze burgertop staat de uitwisseling en de dialoog rondom eenzaamheid bij jongere en oudere volwassenen centraal. We zijn nog op zoek naar organisaties of initiatieven voor de concrete uitwerking van een burgertop (oud – jong).

Meer informatie via:
Niels Janssen, Universiteit Maastricht / Alzheimer Centrum Limburg niels.janssen@maastrichtuniversity.nl

3. Trainingen over eenzaamheid voor professionals en vrijwilligers

In 2023 hebben we een training over eenzaamheid voor professionals en vrijwilligers. De voorbereiding bestaat oa uit een enquête naar de wensen van de praktijk. Deze is afgenomen in voorjaar 2022. We hebben ervaringen met bestaande trainingen en het gebruik van de te ontwikkelen trainingen met u besproken. Alle aanwezigen hebben hun betrokkenheid bij diverse projecten kunnen toelichten. Dat was een waardevolle uitwisseling.

Een Belangrijke conclusie was dat er behoefte is aan het trainen voor vrijwilligers en professionals. In het verleden zijn er ook al voor sommige projecten trainingen gevolgd maar voor nieuwe vrijwilligers en professionals en bij nieuwe projecten zijn die trainingen ook in de toekomst relevant. Er mist diversiteit bij de vrijwilligers, dat zijn vaak wat hoger opgeleide witte vrouwen van middelbare leeftijd. De training is mede van belang omdat de problematiek vaak ingewikkeld is, zoals wanneer er sprake is van (beginnende) dementie.

Meer informatie via:
KlaasJan Hajema, GGD Zuid Limburg -> klaasjan.hajema@ggdzl.nl

4. Theaterpakket Sterrelicht

In een klein maar enthousiast groepje keken we nog eens samen naar de inhoud van het theaterpakket Sterrelicht. Naast een script en begeleidende film voorzien we ook tips om er een voortraject aan te koppelen en om een nabespreking te houden met het publiek. We waren aangenaam verrast door de positieve reacties van de aanwezigen.

Het concept werd goedgekeurd en zit volgens hen goed in elkaar. Enkele organisaties hebben al plannen om in de regio met het theaterpakket aan de slag te gaan. Zelfs corona kan geen roet in het eten strooien, want ook al aan alternatieven zoals een openluchttheater wordt gedacht.

Denkt u er ook over na om met het theaterpakket aan de slag te gaan en wilt u graag het script inkijken? Aarzel dan zeker niet om het bij ons op te vragen.

Meer informatie via:
Uschi Nys LOGO Limburg  -> Uschi.nys@logolimburg.be
tel: 0032 11 15 12 35

Frank Willems LOGO Limburg -> Frank.Willems@logolimburg.be
tel: 0032 4 92 06 77 74

5. Richtlijn voor professionals

We hebben het gehad over ervaringen met het gebruik van een richtlijn in de praktijk en waar een richtlijn of handreiking aan moet voldoen.

De bestaande richtlijnen worden nagenoeg niet gebruikt in de praktijk.

Wel zijn voorbeelden als een signaleringskaart en een verzameling van diverse activiteiten rond eenzaamheid besproken. Belangrijkste conclusie is dat een routekaart of richtlijn kan helpen om de onderdelen in een bestaande aanpak aan te vullen. Een wegwijzer om na te gaan welke instrumenten of activiteiten al worden ingezet en welke mogelijke onderdelen aanvullend nog kunnen inspireren of toegevoegd worden in de praktijk.

Meer informatie via:
Evelyne Linssen GGD Zuid Limburg -> evelyne.linssen@ggdzl.nl
Tel: 0031 6  43 02 98 60

Netwerkbijeenkomsten met partners in Wallonië en Duitsland

We zijn verheugd over het grote aantal partners in de EMR die het PROFILE project steunen met hun expertise en netwerk. We zijn met deze partners samengekomen en hebben de stand van zaken van het project besproken.

Bijeenkomsten in Wallonië

In juni 2022 zijn de Waalse netwerkpartners in Luik en Verviers samengekomen. Het doel van deze bijeenkomsten was het presenteren van de vooruitgang van de projectresultaten en het uitwisselen van verwachtingen, behoeften en ervaringen van elke partner.

 

Twee bijeenkomsten

Aan de Waalse netwerkpartners werden twee dagen voorgesteld: 13 juni in Luik en 28 juni in Verviers. Deze twee dagen waren bedoeld om zoveel mogelijk mensen de kans te geven zich bij ons aan te sluiten. Tijdens deze bijeenkomsten hebben wij de vooruitgang van de verschillende instrumenten en activiteiten van het project gepresenteerd. De toelichtingen werden na de eerste helft van het project uitgelegd, nadat er een uitwisseling onderling de partners plaatsvond.

Na deze persoonlijke ontmoetingen was het belangrijk om mensen samen te brengen, omdat de deelnemende partners soortgelijke interesses en belangstellingen bij het project en bij het probleem van eenzaamheid van ouderen hebben. Daarom waren de georganiseerde activiteiten en instrumenten van het project van cruciaal belang, omdat deze essentieel bijdroegen aan het netwerken tussen de partners. Afsluitend was er ruimte voor informeel samenzijn.

Presentatie van de voortgang van het project

Sinds april 2021 werken de projectpartners samen om instrumenten te creëren en acties uit te voeren. De focus van deze twee elementen zijn de behoeften en verwachtingen van de netwerkpartners. Ons doel is niet om het wiel opnieuw uit te vinden of te voldoen aan een vraag die niet bestaat. Het is dan ook van essentieel belang dat elke regio met geassocieerde partners en de belangstellenden van het project in gesprek gaat. Tijdens deze twee dagen in juni hebben we de verschillende resultaten kunnen bespreken: het theaterstuk, de inventarisatie van goede praktijkvoorbeelden en een gids om intergenerationele uitwisseling te organiseren. Iedereen heeft zich kunnen uitspreken over zijn dagelijkse werk praktijk, behoeften, maar ook wat er al bestond en in de praktijk wordt gebruikt. Deze bijeenkomsten maakte het ons mogelijk, de belangen van de deelnemers over de voorgestelde activiteiten en instrumenten te verzamelen. Dit zijn waardevolle uitwisselingen die ons in staat stellen producten te creëren die zo goed mogelijk aan de behoeften van het werkveld voldoen.

Uitwisseling tussen de netwerkpartners

Deze twee bijeenkomsten waren niet alleen bedoeld als het presenteren van vooruitgang, maar vooral als een moment van uitwisseling. Wij wilden iedereen de kans geven om ervaringen te delen, over de dagelijkse praktijk uit te wisselen en vragen te stellen. De praktijk van elke partner grijpt in elkaar met andere partners, en door gebruik te maken van de ervaring van iedereen, kan vooruitgang worden geboekt bij de uitgevoerde acties. Zo konden wij vraagstukken aanpakken zoals:

  • Mobiliteitsproblemen die het voor ouderen moeilijk maken om aan bepaalde activiteiten deel te nemen
  • De moeilijkheid om bepaalde geïsoleerde mensen te signaleren en te bereiken
  • De noodzaak om simpeler vast te kunnen stellen op welke actoren zij een beroep kunnen doen
  • Het belang om mensen te ontmoeten, naar hun behoeften te luisteren en daarop voort te bouwen
  • De behoefte aan uitwisseling tussen actoren in het werkveld

Deze bijeenkomsten legen de nadruk op het feit, dat er vele problemen op het gebied van eenzaamheid van ouderen zijn, maar ook bij deskundige die in de preventie sector van eenzaamheid werken en verdere mensen die aandacht over het onderwerp eenzaamheid creëren. De behoefte aan ontmoetingen en uitwisselingen is groot en het blijft een van de centrale doelstellingen van het project PROFILE.

Wij bedanken ons bij de project betrokken partners voor hun deelname aan deze bijeenkomsten, voor hun antwoorden op onze verzoeken en voor hun belangstelling voor het project.

Bijeenkomst in Duitsland

Samenwerking van BAGSO met vier netwerkpartners in de EMR

De samenwerking tussen BAGSO en vertegenwoordigers van 4 partnerorganisaties (EMR) begon 16 december 2021 met een digitale bijeenkomst: de stadsregio Aken, het district Düren, de Maltesers in het bisdom Aken en het regionaal bureau Aken/Eifel voor ouderdom, zorg en dementie.

In de daaropvolgende overleggen in februari, mei en juni 2022 werden de lopende initiatieven en projecten van alle regio’s besproken. Centraal in de discussie stonden ervaringen met uitwisseling tussen generaties, de gevolgen van de Coronaperiode en de angst van ouderen voor stigmatisering.  De ontwikkeling van innovatieve methoden voor speciale dialoogvormen over het thema eenzaamheid is van groot belang. Deze veronderstelling wordt door de resultaten van een studie uit Aken ondersteund.

Via regionale evenementen en de eigen netwerken promootte het partnerschap de deelname van jongere en oudere burgers aan de 4,5 uur durende “Generatiedialoog over eenzaamheid” op 10 juni 2022 in Düren”. De 17 deelnemers uit alle regio’s waren zeer betrokken bij de inspirerende uitwisseling tussen de generaties.

De daaropvolgende 4,5 uur durende training over de “Richtlijn voor de voorbereiding en uitvoering van een intergenerationele dialoog over het thema eenzaamheid” op 24.6.22 in Herzogenrath bood de mogelijkheid tot grensoverschrijdende uitwisseling en opleiding voor de moderators.

Officiële partners op onze website

Wilt u meer informatie over onze geassocieerde partners en hoe zij PROFILE ondersteunen? Kijk hier

Burgertop in Duren en training in Herzogenrath

Burgertop: Eerste intergenerationele uitwisseling in Düren

Op 10 juni 2022 ging in het PrymPark Düren de eerste van een reeks dialoogbijeenkomsten over het thema eenzaamheid van start vanuit het euPrevent PROFILE-project.

In het gebouw van een intergenerationeel woonproject kwamen 17 deelnemers (16+/55+) op een vrijdagmiddag samen. Gebaseerd op het concept “Intergenerationele dialogen over eenzaamheid”, beleefden zij een 4,5 uur durende gemodereerde uitwisseling.

De discussie was stimulerend qua inhoud en werkvorm en vooral bemoedigend met het oog op de ontwikkeling van toekomstige gezamenlijke acties, initiatieven en projecten tegen eenzaamheid.

Het evenement was verdeeld in drie delen – zoals voorgesteld in de richtlijn voor deze intergenerationele dialoog en vooraf bekendgemaakt bij alle deelnemers via de uitnodiging:

  • Met elkaar in contact komen
  • Verkennen van het thema eenzaamheid
  • Ontwikkelen van ideeën voor verdere actie

Via de opdracht “een generatie rij vormen”, werd zichtbaar dat de leeftijd van de deelnemers varieerde van 17 tot 84 jaar. Iedereen had wel enige ervaring met eenzaamheid. De deelnemers bleken echter zeer betrokken om dit onderwerp, dat vaak een taboe is, aan te pakken: Ze dachten na over bepaalde risico’s, werkten in verschillende groepsopstellingen – en bovenal bespraken ze ideeën voor verdere actie.

Als slotopmerking willen we graag een uitspraak van een van de deelnemers citeren: “Stop niet met het samenbrengen van jong en oud. Blijf praten!”

Sharing is caring: goede voorbeelden uit de praktijk om eenzaamheid bij ouderen aan te pakken

Journal Neveo: een fotodagboek voor naasten

Elke dag beleven we momenten die we willen delen met onze dierbaren. Sinds december 2016 biedt Journal Neveo aan gezinnen te helpen hun dagelijks leven te delen met hun grootouders, ongeacht de afstand, gewoonten of moeilijkheden die hierbij komen kijken.

Nieuwe technologieën maken het mogelijk om, wanneer wij niet bij elkaar zijn, dit snel en gemakkelijk te doen. Helaas is dit middel niet altijd voor iedereen toegankelijk.

Om dit delen te vergemakkelijken, besloten drie vrienden Journal Neveo op te richten.

Het stelt gezinnen in staat de foto’s die zij willen delen, te verzamelen via een mobiele applicatie, en ze te presenteren in een papieren fotodagboek. Het wordt afgedrukt en elke maand bezorgd bij de gekozen dierbare. Deze persoon kan dan zelf de foto’s en berichten zien die het gezin wenst te delen.

Dit initiatief sluit aan bij de waarden en doelstellingen van het PROFILE-project, dat erop gericht is de digitale kloof te verkleinen, de communicatie tussen de generaties te vergemakkelijken en zo eenzaamheid te bestrijden.

Meer informatie over dit praktijkvoorbeeld

MEE Zuid Limburg: Training beeldbellen voor ouderen

In de periode van Covid pandemie startte MEE Zuid Limburg met een korte training leren beeldbellen. MEE Zuid Limburg ziet dat er onder ouderen veel interesse is aan deze training.

Veel ouderen beheersen digitale vaardigheden nog niet zo gemakkelijk.

In 3 bijeenkomsten leren de deelnemers welke mogelijkheden je hebt en welk programma je kan installeren.

Sommige deelnemers willen heel gericht alleen beeldbellen hun dochter of met de huisarts. Tijdens de training komen ook tips en trics aan bod.

De deelnemers oefenen ook op verschillende plekken (aan de andere kan van het gebouw).

Over MEE Zuid Limburg

MEE Zuid Limburg is een organisatie die meedoen mogelijk maakt met als ideaal een samenleving waarin iedereen meedoet.

MEE is er voor die mensen die hierin door hun beperking of kwetsbaarheid worden belemmerd.

MEE is er ook voor de mensen om hen heen.

Organisatie MEE Zuid Limburg heeft een divers aanbod dat breed van aard is maar ook gericht is op preventie en bestrijding van eenzaamheid bij diverse doelgroepen waaronder ook ouderen.

Voor meer informatie: zie flyer [LINK]

Hasselts Dialect op school

Het project ‘Dialect op school’ van de stad Hasselt en de seniorenadviesraad stimuleert intergenerationele uitwisseling tussen grootouders en hun kinderen in de klas.

Gedurende een lesuur geven ouderen die lid zijn van de seniorenadviesraad een initiatie over het Hasselts dialect aan de klasgenoten van hun kleinkinderen. Tijdens deze initiatie maken de kinderen kennis met het dialect, leren ze enkele uitdrukkingen en spelen ze dagdagelijkse situaties na in het Hasselts dialect. Op deze manier wil de seniorenadviesraad het Hasselts dialect onder de aandacht brengen en proberen in stand te houden. Door de samenwerking met de scholen, ontstaat er een intergenerationeel aspect waarbij de ouderen op een zinvolle manier hun kennis doorgeven aan kinderen. De kinderen krijgen dan weer inzicht in de leefwereld van de ouderen.

“Samen in plaats van eenzaam”

Onder het motto “Samen in plaats van eenzaam” zetten vrijwilligers in Würselen zich in voor de nieuwe projecten “Goed te voet” en “Ontmoeting in de ochtend” voor senioren. Deze projecten, waarin het aspect “samenzijn” centraal staat, zijn geïnitieerd door de stad Würselen.

In het project “Goed te voet” plannen vrijwilligers verschillende wandelroutes voor senioren en voeren die uit. Daarvoor lopen ze meestal vooraf de routes om een tijdsinschatting te maken. Een seniorenspecialist zorgt voor gezonde hapjes en drankjes. Aan het eind beslist de groep samen welke route de volgende zou kunnen zijn.

De “ochtendvergadering” vindt om de twee weken plaats en wordt geleid door vrijwilligers. Bij dit project plannen de vrijwilligers het thematisch ontbijt, ze winkelen, dekken de tafel en bereiden alles voor. Dit omvat ook boodschappen doen, de tafel dekken, voorbereiden, opdienen indien nodig en opruimen.

Lees meer

Wil je graag een bijdrage leveren aan het euPrevent PROFILE project? Of misschien heb je een mooi voorbeeld uit de praktijk dat je graag wil delen?
Laat het ons dan weten via: communication@euprevent.eu