Let’s unite! De projectpartners van euPrevent PROFILE in de Euregio Maas-Rijn
10 December 2021

Dit project is een samenwerking tussen verschillende partners uit de Euregio Maas-Rijn (EMR). Lees hier meer over hen!

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM) staat bekend om haar internationale karakter, haar innovatieve onderwijsmodel, haar multidisciplinaire aanpak van onderzoek en onderwijs, en de sterke focus op maatschappelijke betrokkenheid. De Universiteit Maastricht en het Universitair Medisch Centrum, gezamenlijk opererend onder de naam Maastricht UMC+, zijn een belangrijke partner van het Nederlandse deel van de EMR-regio, en hebben eerder deelgenomen aan het succesvolle euPrevent Senior Friendly Communities project.

Als lead partner binnen het euPrevent PROFILE project heeft de Universiteit Maastricht ruime ervaring met het coördineren van (inter)nationale projecten, waaronder het eerdere succesvolle Interreg project Senior Friendly Communities. Deze ervaring en kennis zal ook worden ingebracht in het euPrevent PROFILE project. Binnen euPrevent PROFILE is de UM op verschillende manieren betrokken. Enerzijds betreft het kennisuitwisseling en implementatie van bestaande activiteiten en interventies (wederzijds leren door grensoverschrijdende samenwerking), anderzijds is de UM verantwoordelijk voor de uitvoering van het project.

Christelijke Mutualiteit Verviers-Eupen (MCVE)

De Christelijke Mutualiteit (MC) zorgt voor de toegankelijkheid en de kwaliteit van de gezondheidszorg en de dienstverlening aan mensen. Ze ijvert voor solidariteit en sociale cohesie. Via haar sociale dienst en haar socio-educatieve bewegingen zet de MC acties en activiteiten op voor verschillende doelgroepen: jongeren, ouderen en mensen met een verlies aan autonomie, minder validen, zieken of gehandicapten.

De Christelijke Mutualiteit (MC) heeft jarenlange ervaring op het gebied van begeleiding en sociale integratie van ouderen en hulpbehoevenden en in de ondersteuning van hun naaste verzorgers. De MC Verviers-Eupen heeft ook al deelgenomen aan verschillende Interreg-projecten in vorige samenwerkingsprogramma’s alsook aan andere Europese projecten in samenwerking met de Nationale Alliantie van Onderlinge Mutualiteiten en de CM Limburg.

Universiteit van Luik

De Universiteit van Luik (België) heeft 11 faculteiten, verspreid over 4 campussen. Binnen elke faculteit vinden onderwijs- en onderzoeksactiviteiten plaats. Het project euPrevent PROFILE is het resultaat van een samenwerking tussen de faculteit Geneeskunde (Departement Klinische Wetenschappen, met Prof. E. Salmon) en de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (Senescence Psychology Unit, met Prof. S. Adam en Dr. S. Schroyen).

Binnen de universiteit heeft men de krachten van de instelling gebundeld om het probleem van de veroudering op holistische wijze te begrijpen. Het euPrevent PROFILE project biedt kansen om de kennis over de gevolgen van eenzaamheid bij ouderen te vergroten. De universiteit kan haar deskundigheid op het gebied van onderzoek en communicatie inbrengen in verschillende projectactiviteiten (met name het literatuuronderzoek en de ontwikkeling van opleidingscursussen voor professionals).

BAGSO

Samen met haar 125 ledenorganisaties vertegenwoordigt de Duitse nationale vereniging van ouderenorganisaties (BAGSO) vele miljoenen ouderen in Duitsland. Als drijvende kracht achter het ouderenbeleid in Duitsland komt BAGSO op voor actief, gezond en zelfbepaald ouder worden in sociale zekerheid. BAGSO promoot een veelzijdig beeld van ouderdom dat zowel bestaat uit de verschillende mogelijkheden van het leiden van een langer leven als uit die momenten waarop men zich kwetsbaar voelt en behoefte heeft aan zorg. Door het coördineren van landelijke netwerken – zoals de “Lokale Allianties voor Mensen met Dementie” – ondersteunt BAGSO gemeenten, organisaties en initiatieven bij het bevorderen van maatschappelijke participatie. Een belangrijk onderdeel hiervan is het mobiliseren van burgerparticipatie, met name voor ouderen in een kwetsbare levensfase.

BAGSO heeft internationale expertise in het bevorderen van maatschappelijke participatie op oudere leeftijd en het versterken van solidariteit tussen de generaties. BAGSO zet zich in voor de uitwisseling van ervaringen, met name in grensregio’s. Deze organisatie beschouwt de discussie over gemeenschappelijke waarden in Europa – vooral met betrekking tot de noodzaak van maatregelen ter voorkoming van sociale uitsluiting en eenzaamheid – als een belangrijke taak. Bekijk op de website zeker de rubriek over eenzaamheid en andere activiteiten over dit thema, waaronder de documentatie over een symposium uit 2019 over eenzaamheid.

Logo Limburg

Logo Limburg is een netwerkorganisatie op het gebied van gezondheidsbevordering en ziektepreventie in Belgisch Limburg. Deze organisatie draagt bij tot de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen op lokaal niveau. Het doel van Logo Limburg is de duurzame integratie van preventieve gezondheid in het beleid van lokale overheden en andere organisaties in diverse settings (zorg en welzijn, onderwijs, werk, gezin, vrije tijd). De gezonde keuze moet de meest vanzelfsprekende keuze worden voor elke burger.

Logo Limburg kan rekenen op een goed uitgebouwd en solide netwerk. In het euPrevent PROFILE project wil Logo Limburg de kennis en ervaring die het heeft opgedaan met projecten rond sociale cohesie en mentale weerbaarheid delen met de andere projectpartners.  De expertise die Logo Limburg opdoet via dit project deelt ze met haar (supra)lokaal netwerk.

GGD Zuid Limburg

De Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid Limburg beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle Zuid-Limburgers, met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. De GGD Zuid Limburg adviseert gemeenten over een gezondheidsbeleid, levert data en kennis, verbindt partijen en neemt initiatieven om de gezondheid van de Zuid-Limburgers te verbeteren.

Omdat eenzaamheid in de regio Zuid-Limburg toeneemt, startten alle gemeenten een lokale aanpak. De GGD Zuid Limburg werkt verbindend tussen gemeenten en organisaties. Men stimuleert kennisdeling tussen de regio’s en uitwisseling van belangrijke benaderingen. Daarnaast monitort de GGD de gezondheid van de regio, waaronder het thema eenzaamheid.

euPrevent

euPrevent is een non-profitorganisatie en een euregionaal netwerk dat de levenskwaliteit van de burgers in het grensgebied van Nederland, Duitsland en België wil bevorderen. Het gezondheids- en welzijnsbeleid is voornamelijk op nationaal niveau georganiseerd. Dit heeft grote gevolgen voor burgers in de grensregio, die regelmatig de grens oversteken voor werk of familie. euPrevent richt zich op het opzetten van duurzame, grensoverschrijdende netwerkverbindingen tussen gezondheidsorganisaties in de grensregio.

euPrevent ondersteunt duurzame netwerken om de kwaliteit van leven van de bewoners in de grensregio te verbeteren. Men ondersteunt organisaties op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het organiseren van activiteiten, workshops, burgertoppen en studiedagen; het faciliteren van kennisoverdracht tussen gezondheidsorganisaties in de grensregio; het lobbyen voor meer aandacht voor grensoverschrijdende gezondheid op EU-niveau en het promoten van de activiteiten van het netwerk in Brussel en bij de WHO.